Kosár
 ()

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

– hatályos 2018. május 25-től –


1. Bevezetés

1.1. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a metaloBox Kft általi adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról.

1.2. A metaloBox Kft. (8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A metaloBox Kft. www.metalobox.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.metalobox.hu/cookie

1.3. A metaloBox Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. 

1.4. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk az info@metalobox.hu e-mail címre, vagy levelezési címünkre (8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.).

1.5. Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapjainkon közzétesszük,. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

1.6. Honlapjaink: www.metalobox.hu (továbbiakban: „Honlap”)

Amennyiben az adatkezelés honlapjaink valamelyikén valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon.

1.7. Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

1.8. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:

       - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)

          A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

        - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

           Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV


2. Az adatkezelő személye

Név: metaloBox Kft.

E-mail: info@metalobox.hu

Telefon: 22/511-051

Székhely: 8000 Székesfehérvár Had u.1-3.

Cégjegyzékszám: 07-09-005469

Adószám: 11458586-2-07


3. Alapvető információk

3.1. A metaloBox Kft (a továbbiakban: metaloBox) általi adatkezelés elsődleges jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.2. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. A metaloBox a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A metaloBox nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. A metaloBox nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a metaloBoxot megtévesztik.

3.3. A hozzájárulás megadása

        a) Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,

        b) minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon, írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.) történik.

3.4. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a metaloBox részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).

3.5. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség. 

3.6. A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

3.7. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett, adatai az általa képviselt jogi személy weboldalán történő megadása során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

3.8. A metaloBox a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

3.9. A metaloBox nem végez profilalkotást.


4. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

        a) A metaloBox TERMÉKEINEK AZ ÉRTÉKESÍTÉSE

Érintettek: A metaloBox termékeit megvásárló természetes személyek és cégek

Adatkezelés célja: A metaloBox által az Érintett részére értékesített termék vonatkozásában a szerződés megkötése, a szerződés teljesítésével kapcsolatos részfeladatok teljesítése (pl. szállítás, számlázás stb.) Jogszabály szerinti számlázási és bizonylat megőrzési kötelezettségek teljesítése

Kezelt adatok köre: Név*, cégadatok*, lakcím*, telefonszám*, megrendelt termék neve*, és a megrendelt termék szállításával kapcsolatos technikai információk (pl. ügyfélszám megrendelt termék neve, előfizetői díj összege, postaláda elérhetősége stb.)

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése . Jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében.

Adatfeldolgozó: Gemini-IT Magyarország Kft, 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3. Bázis Könyvelő Iroda Kft., 2900 Komárom, Laktanya köz 30/A

Az adatkezelés időtartama: A vásárlás adatainak nyilvántartása: határozatlan ideig. Adásvételi szerződésszerződés és számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt a metaloBox az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.   Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást is adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat. 

Egyéb: A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a metaloBox nem tud előfizetői szerződést kötni Önnel, illetve egyéb szolgáltatásokat sem tud nyújtani. 

Az adatkezelés időtartama: A vásárlás adatainak nyilvántartása: határozatlan ideig. Számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt a metaloBox az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.  Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat  

Egyéb: A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a metaloBox nem tud szerződést kötni Önnel.


        b) HONLAPOK MŰKÖDTETÉSE ÉS HASZNÁLATA, REGISZTRÁCIÓ, REGISZTRÁCIÓN KERESZTÜL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLTÁLTATÁSOK VÁSÁRLÁS A WEBSHOPBAN

Érintettek: A metaloBox Honlapjait látogató, illetve ott megrendelést leadó személyek, a webshopban található termékek megvásárlói 

Adatkezelés célja: A Honlapokon elérhető szolgáltatások működtetése, regisztráció létrehozása, felhasználó azonosítása, vásárlás

Kezelt adatok köre: Név*, e-mail cím*, cégadatok*, tel.szám* egyéb személyes adat, amelyeket az Érintett a Honlap használata során – a Honlap jellegétől függően – megad 

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

Adatfeldolgozó: Tárhelyszolgáltató

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció vagy az Érintett által megadott tartalom Érintett általi törléséig, illetve hozzájárulás visszavonásáig. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást is adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat

Egyéb: A *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a megrendeléshez és katalógusküldéshez. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tud megrendelni és katalógust igényelni. A Honlapon való böngészés közben gyűjtött adatokkal összefüggésben ld. a süti tájékoztatónkat. 


        c) HÍRLEVÉLKÜLDÉS

Érintettek: A különböző honlapjaink hírleveleire feliratkozó személyek

Adatkezelés célja: A Honlapon megjelenő tartalmakról tájékoztató e-mail küldése

Kezelt adatok köre: Név*, e-mail cím*, 

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

Adatfeldolgozó: Tömeges e-mail küldő alkalmazás szolgálatója: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele . Weblapkészítő: Melkweg Digital Kft., 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 41-43. 50. ép. 

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

Egyéb: A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a metaloBox nem tud hírleveleket küldeni.


        d) KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS, ELEKTRONIKUS és TELEFONOS DIREKT MARKETING 

Érintettek: Azon személyek, akik különböző csatornákon keresztül (pl. szerződés megkötésekor, telemarketinges hívás során stb.) hozzájárulást adtak az adataiknak közvetlen üzletszerzési célú kezeléséhez és ilyen jellegű közvetlen megkeresésekhez . Azon személyek, akikkel a metaloBox szerződéses kapcsolatban állt.

Adatkezelés célja: Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: a metaloBox termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról, való tájékoztatás . Azon személyek tekintetében, akikkel a metaloBox szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett által igénybe vett termékhez vagy szolgáltatáshoz hasonló termékek és szolgáltatások reklámozása.

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám (vezetékes vagy mobil)  Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás .  Jogos érdek azon személyek tekintetében, akikkel a metaloBox szerződéses kapcsolatban állt 

Adatfeldolgozó: Tömeges e-mail küldő alkalmazás szolgálatója: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele . Gemini-IT Magyarország Kft, 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3. 

Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig . Azon személyek tekintetében, akikkel a metaloBox szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett általi tiltakozásig.

Egyéb: Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (a GDPR (47) preambulumbekezdése, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 1995. évi CXIX. törvény 3. §-a alapján) . A metaloBox biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni a metaloBox-tól, úgy adatait a metaloBox törli és nem fogja ebből a célból felhasználni. 


        e.) A metaloBox ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Érintettek: A metaloBox szolgáltatásait igénybe vevő személyek

Adatkezelés célja: A metaloBox által nyújtott szolgáltatásokkal, a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás 

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím (szükség szerint)

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

Adatfeldolgozó: Tömeges e-mail küldő alkalmazás szolgálatója: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele . Gemini-IT Magyarország Kft, 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3. 

Az adatkezelés időtartama: A szolgáltatás igénybevételének idejéig . Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat.

Egyéb: Ez az adatkezelés magában foglalja a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos elengedhetetlen információkat tartalmazó e-mailes, telefonos, vagy írásbeli tájékoztatás adását a metaloBox által (ún. rendszerüzenetek és tájékoztatók), így ezen tájékoztatásokról nem lehet leiratkozni, illetve ezeket nem lehet visszautasítani.


        f) EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

Érintettek: A metaloBox-nál kapcsolatot felvevő, vagy panaszt tevő személy

Adatkezelés célja: Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő adatkezelési cél (pl. bejövő e-mailek megválaszolása, panasz érdemi elintézése és tájékoztatás a megtett lépésekről stb.)

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (attól függően, hogy az Érintett mely adatokat közli, vagy milyen csatornánk keresztül zajlik a kommunikáció) 

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

Adatfeldolgozó: Gemini-IT Magyarország Kft, 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.

Az adatkezelés időtartama: A kommunikáció, illetve panasz jellegétől függően, de minden esetben legalább a panasz elintézését követő 3 évig

Egyéb: Jogos érdek megnevezése: ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, minőségbiztosítás.


        g) KAMERÁS MEGFIGYELÉS

Érintettek: A metaloBox helyiségeibe belépő személyek

Adatkezelés célja: A munkavállalók és egyéb Érintettek életének, testi épségének védelme . A metaloBox székhelyén, telephelyein és fióktelepein lezajló pénzforgalom, valamint az itt található, jelentős vagyoni értéket képviselő termékek, berendezések, műszaki cikkek és más értéktárgyak védelme, értékük, állaguk megóvása.   Az e célok érdekében működtetett kamerarendszer olyan biztonságtechnikai megoldás, amely a balesetek, továbbá a károkozással járó, jogsértő cselekmények megelőzését, valamint az észlelt jogsértések felderítését és hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő bizonyítását szolgálja. 

Kezelt adatok köre: Képmás és arckép, megfigyelt magatartás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek a metaloBox munkavállalói tekintetében . Hozzájárulás a metaloBox helyiségeibe belépő és ott tartózkodó harmadik személy Érintettek tekintetében, amelyet az Érintett a helyiségbe való belépéssel és ott tartózkodással ad meg. A hozzájárulás tájékozottságát a helyiségekben található figyelemfelhívó jelzések biztosítják. 

Adatfeldolgozó: Gemini-IT Magyarország Kft, 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.

Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában a felvétel készítését követő 2 (kettő) hét 

Címzettek: Szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az eljárásokat lefolytató hatóságok, bíróságok

Egyéb: Jogos érdek megnevezése: személy és vagyonvédelem. A metaloBox az egyes kamerákat olyan helyen és látószögben helyezi el, amely összhangban áll a fent rögzített személy- és vagyonvédelmi céllal. A kamerák csak képfelvételeket rögzítenek, hangrögzítésre a kamerák alkalmatlanok. A kamerák pontos elhelyezkedése, funkciói, a rögzített események, és a kamerák látószöge a MetaloBoxkameraszabályzatában kerültek rögzítésre, amely a MetaloBoxhelyiségeibe történő belépés esetén kérésre megtekinthető. Megtekintésre és visszanézésre jogosultak a metaloBox megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai. 


        i) IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, JOGVITÁK, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Érintettek: Azon személyek, akikkel szemben a metaloBox igényt érvényesít (pl. a metaloBox felszólító levelet küld ki vagy jogi eljárást indít díj megfizetése iránt), vagy akik a metaloBox-szal szemben igényt érvényesítenek . Hatósági eljárással érintett ügy kapcsán kezelt személyes adatok Érintettjei.

Adatkezelés célja: A metaloBox követeléseinek érvényesítése, behajtása, a metaloBox-szal szembeni igényérvényesítés esetén a metaloBox álláspontjának bizonyítása, hatósági megkeresések, felhívások teljesítése.

Kezelt adatok köre: Név, lakcím, e-mail, telefonszám, követeléssel kapcsolatos egyéb információk

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek . Jogi kötelezettség teljesítése.

Adatfeldolgozó: Dr. Antal Ildikó ügyvéd, 8000 Székesfehérvár, Ősz u. 4. ; Dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd, 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. fsz. 

Az adatkezelés időtartama: Az igényérvényesítés vagy eljárás jogerős lezárultát követő 8 év.

Címzett: Szükség szerint jogi képviselő . Hatóság.

Egyéb: Jogos érdek megnevezése: követelésbehajtás, igényérvényesítés, jogvédelem.


        j) „ROBINSON LISTA”

Érintettek: Azon személyek, akik tiltakoztak a közvetlen üzletszerzési célú megkeresés ellen

Adatkezelés célja: Jogellenes adatkezelési műveletek megelőzése

Kezelt adatok köre: E-mail cím, telefonszám, név 

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

Adatfeldolgozó: metaloBox Kft.

Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás megadásáig

Egyéb: Jogos érdek megnevezése: a metaloBox azon érdeke, hogy megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak, illetve az Érintettnek az önrendelkezéssel kapcsolatos kérelmének eleget tegyen


        k) ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI

Érintettek: Üzleti partnerek kapcsolattartói

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév és esetlegesen beosztás

Adatkezelés jogalapja : Jogos érdek

Adatfeldolgozó : metaloBox Kft.

Az adatkezelés időtartama: Az alapul szolgáló szerződés hatálya, illetve amennyiben a személyes adat a szerződésben vagy az azzal összefüggésben kiállított számlán szerepel, akkor a számviteli bizonylatokra vonatkozó szabályok értelmében ezen okiratokat a metaloBox 8 évig tárolja

Egyéb: Jogos érdek megnevezése: Harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása


5. Adatfeldolgozás

5.1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.

5.2. A metaloBox az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat (ld. fenti 4. pont). Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük a metaloBox által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:

   a) szállítás

   b) tárhelyüzemeltetés

   c) informatikai támogató jellegű szolgáltatás

   d) hírlevélküldő és tömeges e-mail küldő szolgáltatás

   e) vállalatirányító szoftver biztosítása és felügyelete

   f) hirdetések felvétele és továbbítása a metaloBox felé (külső hirdetésfelvevő helyek)

   g) üzletkötők

   h) számlázó szoftver biztosítása és felügyelete

   i) számlázás

   j) könyvelés

5.3. Egyedi esetekben (akció stb.) a metaloBox igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.

5.4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a metaloBox rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a metaloBox rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

6. Adattovábbítás

6.1. Az egyes adatkezelések ismertetésénél a metaloBox felsorolta az adattovábbítások címzettjeit, illetve azok kategóriáit.

6.2. A metaloBox továbbá jogos érdeke alapján (pl. adminisztratív célokból egységes, cégcsoportszintű nyilvántartások létrehozása) továbbíthatja a személyes adatokat a cégcsoporthoz tartozó alábbi cégekhez:

metaloBox Bohemia s.r.o.       66902        ZNOJMO                        Mariánské náměstí 965/6.

metaloBox d.o.o.                       40000        ČAKOVEC                       Dr. Ivana Novaka 38

metaloBox d.o.o.                         9000        MURSKA SOBOTA        Obrtna ulica 28

metaloBox GMBH                       1300         WIEN-FLUGHAFEN       Office Park 1. Top B02

metaloBox România, SRL      310058         ARAD                              Str. Dorobantilor, nr.78, et.1, birou 6, jud.Arad

metaloBox ROM-SUD SRL     520033         SFANTU GHEORGHE    Str. Părâului, Nr. 6 Jud. Covasna

Tájékoztatjuk, hogy a metaloBox Kft cégcsoporton belül az adatkezelés céljait és eszközeit a metaloBox határozza meg, ennek megfelelően a metaloBox cégcsoport a GDPR értelmében vállalkozáscsoportot alkot, amelyben a metaloBox az ellenőrző vállalkozás, a cégcsoport többi tagja pedig az általa ellenőrzött vállalkozás.

6.3. Az Érintett személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akik a metaloBox-hoz tartozó üzletrészt vagy a metaloBox-hoz tartozó Szolgáltatást – részben vagy egészben – megvásárolnak (adatkezelői jogutódlás). Ilyen esetben a metaloBox által az Érintettre vonatkozóan tárolt személyes adatok is átadásra kerülhetnek, a tranzakció által indokolt mértékben. Az ilyen adattovábbításhoz az Érintett előzetes hozzájárulására nincs szükség, a metaloBox azonban arról az Érintettet előzetesen tájékoztatja azzal, hogy ha az Érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, adatainak továbbítására nem kerül sor.

6.4. Az Érintett automatizált adatkezelés esetén a hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése alapján – a metaloBox számára általa megadottan – kezelt adataira vonatkozóan kérheti, hogy a metaloBox, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a metaloBox-on kívüli adatkezelőnek továbbítsa; a címzett adatkezelőnek az adattovábbítás teljesítéséhez szükséges adatait az Érintett közli. A metaloBox az ilyen adattovábbítási kérés teljesíthetőségének akadályáról az Érintettet ésszerű időn belül értesíti.

6.5. A metaloBox jogosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a metaloBox nem tehető felelőssé.


7. Adattovábbítás harmadik országba

7.1. Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére a metaloBox nem továbbít személyes adatot.

7.2. Adott esetben a metaloBox harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozót vehet igénybe. A metaloBox például bizonyos esetekben tömeges hírlevélküldés céljából igénybe veszi a MailChimp szolgáltatóját, a The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308). A Mailchimp 2016-ban elfogadott ún. Privacy Shield hatálya alatt működik, amely lehetővé teszi a jogszerű adattovábbítást az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok adatkezelői és adatfeldolgozói között.


8. Adatbiztonság

8.1. A metaloBox az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.

8.2. A metaloBox az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8.3. A metaloBox az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a metaloBox azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a metaloBox-nak. A metaloBox ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.

8.4. A metaloBox kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A metaloBox általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a metaloBox nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.

8.5. A metaloBox valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.


9. Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

9.1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.

9.2. A metaloBox indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a metaloBox – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

9.3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a metaloBox figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

9.4. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

9.5. Az Érintett kérelmére a metaloBox tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy a metaloBox által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

9.6. Kérelemre a metaloBox az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

9.7. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

9.8. Az Érintett kérheti, hogy a metaloBox a személyes adatokat törölje, ha

     a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;

     b) ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

     c) annak a 9.13. pont szerinti feltételei fennállnak;

     d) az adatkezelés jogellenes;

     e) azokat a metaloBox-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

     f) az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú

9.9. A metaloBox fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

     a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,

     b) az azt előíró, a metaloBox-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,

     c) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

céljából szükséges.

9.10. Az Érintett kérésére a metaloBox korlátozza az adatkezelést, ha

     a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,

     b) bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,

     c) a metaloBox-nak már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,

     d) az Érintett a 9.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

9.11. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról a metaloBox az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.

9.12. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról a metaloBox az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést a metaloBox mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha a metaloBox nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

9.13. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

     a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

     b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

A 9.2-9.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók.

9.14. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy a metaloBox-tól ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6.4. pont szerinti adattovábbítást a metaloBox-tól

9.15. Ha a metaloBox az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.

9.16. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a metaloBox felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.

9.17. A metaloBox értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

        Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

         Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

        Telefon: +36 -1-391-1400

        Fax: +36-1-391-1410

        E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9.18. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek.

10. Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

11. Kapcsolat

11.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 10. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

Név: metaloBox Kft

E-mail: info@metalobox.hu

Telefon: 22/511-051

Székhely: 8000 Székesfehérvár Had u. 1-3.

Cégjegyzékszám: 07-09-005469

Adószám: 11458586-2-07


12. Hatály

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-étől alkalmazandó.


COOKIE SZABÁLYZAT

Mi az a cookie?

A cookie olyan biztonságos szövegfájl, amelyet a számítógépére vagy a mobil eszközére ment el egy weboldal, amelyre Ön ellátogat. A fájlt az oldal az Ön jelenlétének és műveleteinek azonosítására használja azzal a céllal, hogy látogatását automatikusan testre szabhassa az igényeinek megfelelően. Amikor ellátogat a metaloBox weboldalára, előfordulhat, hogy a kiszolgálónk cookie-fájlokat ment a számítógépére. Webböngészője megkérheti az ilyen fájlok elfogadására, kivéve azt az esetet, amikor úgy állította be a böngészőt, hogy automatikusan fogadjon el minden cookie-t.

Miért használunk cookie-kat?

A cookie-k elsősorban szolgáltatást nyújtanak ügyfeleink számára, és az a funkciójuk, hogy növeljék az metaloBox oldalának relevanciáját és reagáló képességét.

A cookie-k alkalmazásával a következőket nyújthatjuk:

     • Gyorsabb és egyszerűbb hozzáférés minden tartalomhoz.

     • A bevásárlókosarában lévő elemek nyomon követése.

     • A forgalomminták és a látogatók viselkedésének és preferenciáinak nyomon követése, ami lehetővé teszi weboldalunk fejlesztését.

     • A weboldalak megosztásának lehetősége a közösségi média oldalain.


Az Ön beleegyezése

Weboldalunk használatával és a tartalom böngészésével beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk adatvédelmi irányelvünkkel összhangban. Amennyiben nem akarja engedélyezni a cookie-kat, lehetősége van a letiltására. Ugyanakkor ne felejtse el, hogy amennyiben letiltja a cookie-k használatát, weboldalunk nem fog optimálisan működni.

Fontos figyelmeztetés a cookie-kkal kapcsolatban: A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatokat nem adjuk el harmadik félnek.

Az metaloBox a cookie-k három típusát használja ezen az oldalon:

    1. Szigorúan kötelező cookie-k

    2. Teljesítménycookie-k

1.

Cookie típusa: Szigorúan kötelező cookie

Funkció: Ezek a cookie-k a navigálást teszik lehetővé a weboldalon, illetve az oldal funkcióinak használatát.

Gyűjt személyes adatokat: Igen, de... A gyűjtött adatokat csak ideiglenesen tároljuk.


2.

Cookie típusa: Teljesítmény cookie

Funkció: Ezek a cookie-k segítséget nyújtanak annak megértéséhez, hogyan használják a weboldalt a látogatók, azzal a céllal, hogy továbbfejleszthessük a weboldal működését és módosíthassuk a kínált tartalmak típusát. Ezen szolgáltatások biztosításával általában független mérő- és kutatóvállalatokat („harmadik fél vállalatokat”) bízunk meg. Azokat a cookie-kat, amelyeket ezek a cégek hoznak létre, „harmadik féltől származó cookie-knak” nevezzük.

Gyűjt személyes adatokat: Igen, de a gyűjtött információ csak a számítógépét azonosítja, és nem a személyazonosságát. A gyűjtött adatok összesítése név nélkül történik.


Cookie-k letiltása

Ha nem szeretné, hogy cookie-kat tároljon számítógépe, webböngészője segítségével letilthatja a cookie-k használatát. Tudnia kell, hogy ha letiltja a cookie-kat, elképzelhető, hogy weboldalunk és más oldalak nem fognak optimálisan működni.